Bölümümüz Hakkında

İktisat bölümü, Akdeniz Üniversitesi’nin dördüncü fakültesi olarak 1993-94 akademik döneminde faaliyete geçen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilk birimidir. İktisat bölümü, nitelikli akademik kadrosu, iktisat lisans programı, uluslararası düzeyde yüksek lisans programları (iktisat tezli, iktisat tezsiz ve gıda ekonomisi ve işletmeciliği tezli) ve iktisat doktora programı, araştırma projeleri (AB Çerçeve Programları, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu, Özel Sektör, Uluslararası Kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesini başarıyla tamamlamış), uluslararası akademik yayınlar ve uluslararası bilimsel işbirliği konularındaki etkinliği ile fakültenin gelişmesinde öncü rolünü sürdürmektedir.

Bölüm Hakkında

Bölümün temel misyonu, öğrencilerimize lisans ve lisansüstü programlarıyla uluslararası düzeyde öğretim vermektir, onları üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlamak ve araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir. Derslerin geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli olarak AB Bolonya Süreciyle uyumlu biçimde sunulduğu lisans programında öğrencilerimizin güçlü bir ekonomi bilgisi ile donatılmaları ve kendilerine ülke ve dünya genelinde ekonomik durumu algılama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, en az bir yabancı dil öğrenmiş, ekonomi bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisadi gelişmelerle ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesi iktisat bölümünün temel amacını oluşturmaktadır. Bölüm, kuramsal öğretimin yanı sıra yoğun sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ülke sorunlarına duyarlı, sorgulayan, sentez yapan, ve “ben de ülkem için bir şeyler yapmalıyım” sorumluluğunu duyan genç nesillerin yetiştirilmesine çaba harcamaktadır. İktisat bölümünde eğitim dili Türkçe’dir.  Öğrenciler, dört yıllık öğretim süresince Erasmus programı kapsamında AB ülkeleri üniversitelerinde öğrenim görebilmekte ve/veya her hangi bir özel ve resmi kurumda staj yapabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrenimleri boyunca üniversitede girişimcilik yetenekleri Kariyer Günleri, Girişimcilik Haftası vb etkinliklerle geliştirilmektedir. İktisat Mezunlarının Girebilecekleri Meslekler Bakanlıklar, Rekabet Kurumu, BDDK, SPK gibi düzenleyici kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, kamu ve özel sektör bankaları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri, Kooperatif Birlikleri, Sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsalar, Aracı Kurumlar vb) ve uluslararası kuruluşlarda uzman ve uzman yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı vb pozisyonlar mezunlarımızın çalışabilecekleri meslek alanlarıdır.

 

Bölümümüz Program Çıktıkları

 1. İktisat biliminin kavramlarını, yöntem ve teorilerini kavrar.
 2. Bireysel ve toplumsal iktisadi davranışı, ulusal, bölgesel ve sektörel ekonomik analiz yöntem ve araçlarını tanımlar.
 3. Ekonomik ilişkilerin yapısına dair temel bilgilere sahiptir.
 4. Ekonomik gelişme sürecini, ekonomik sorunları ve politikaları yorumlar.
 5. İktisatla ilgili hukuki kavramları tanır.
 6. Temel matematiksel ve istatistiki analizleri ve bilgisayar programlarını tanır.
 7. Ekonomik gelişme ve göstergeleri açıklar.
 8. Ekonomik gelişmeleri ve ekonomi ile ilgili teorik tartışmaları tanır, değerlendirir.
 9. İktisat ile diğer bilim dalları arasında ilişkileri analiz eder.
 10. Ulusal, bölgesel ve sektörel iktisadi sorunları analiz eder, çözümler önerir.
 11. İktisadi kamu kurumlarında, sektörel kurumlarda ve işletmelerde araştırmalar yapar.
 12. Her düzeyde ekonomik gelişme planları tasarlar.
 13. Ekonomik sorunlara çözüm bulmaya ve ekonomik gelişme sağlamaya dönük proje üretir ve yürütür.
 14. İngilizce ekonomi literatürünü ve yayınları okur, uluslararası ekonomik ilişkileri yürütecek yetkinliği kazanır.
 15. Güncel ekonomik sorunlara ilişkin tartışma, seminer gibi toplantıları düzenler ve bu etkinliklere katılır.
 16. Akademik veya mesleki kariyer için gerekli yetkinliği gösterir.

 

Yönetim
Bölüm Başkanı  
Prof.Dr. Yakup Koray DUMAN tel: 310 1895
Bölüm Başkan Yardımcısı  
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Barış GÜL tel: 310 1897
   
Bölüm Sekreteri  
Eda DURSUN tel: 310 1826
Eklenme tarihi :4.11.2022 11:13:49
Son güncelleme : 14.09.2023 14:34:20